کابل تخت تبدیل USB به microUSB...

با توجه به محدودیت کالا، لطفا تماس بگیرید